Privacyverklaring- De Beer ICT
De Beer ICT, gevestigd aan Magdalenapolder 28 3825 LL in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Magdalenapolder 28, 3825LL, Amersfoort
info@debeerict.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
De Beer ICT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die verwerkt kunnen worden:

– Bedrijfsnaam
– Personalia
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en OS versie
– Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debeerict.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
De Beer ICT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je (af) te leveren
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor het afhandelen van jouw betaling
– Om misbruik van of aanvallen op deze website door onbevoegden te kunnen rapporteren

De Beer ICT verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
De Beer ICT hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie:

Bewaartermijn

Bedrijfsnaam

10 jaar na laatste factuurdatum

Personalia

10 jaar na laatste factuurdatum

Adresgegevens

10 jaar na laatste factuurdatum

Telefoonnummer

10 jaar na laatste factuurdatum

E-mail adres

10 jaar na laatste factuurdatum

Toelichting
Deze basisgegevens zijn nodig voor het opstellen van overeenkomsten en facturen en het kunnen uitvoeren van opdrachten.

Categorie:

Bewaartermijn

Hardware gegevens

5 jaar na laatste factuurdatum

Bitlockersleutels

5 jaar na laatste factuurdatum

Software licenties

5 jaar na laatste factuurdatum

Wachtwoorden

5 jaar na laatste factuurdatum

Toelichting
Indien deze gegevens met mij gedeeld zijn sla ik deze op en kan deze gebruiken bij reparaties, software herstel, het helpen bij toegangsvragen en het aanleveren van licenties als deze verloren zijn. 

Categorie:

Bewaartermijn

IP-adres bij bezoek website

1 jaar

Internetbrowser en OS versie

1 jaar

IP-adres inlog beheerportaal

>15 jaar

Profiel op website & reacties

Zolang de pagina actief is

Toelichting
Voor statistische doeleinden worden gegevens van websitebezoekers verzameld:

– Datum
– IP adres
– Land
– Browsertype
– OS versie
– Zoekverwijzing

Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon. Bij misbruik (hackpogingen ed) kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan bevoegde instanties.
Inlogpogingen op het beheerportaal van de website worden gelogd apart gelogd. De IP adressen worden verzameld op een blacklist om misbruik te voorkomen.
Profielen en reacties op artikelen op de website worden bewaard zolang de pagina bestaat. De ingevoerde naam bij een reactie is publiek zichtbaar, het mailadres en het IP adres niet. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen of om misbruik te melden indien van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Beer ICT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Beer ICT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
https://debeerict.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Beer ICT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@debeerict.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Beer ICT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
De Beer ICT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@debeerict.nl